W 1998 r. Dyrektywa nr 1999/34/EC wprowadziła procedury gromadzenia danych statystycznych przez kraje członkowskie Unii. W dyrektywie tej sfor­mułowano podstawowe definicje dotyczące bazy noclegowej oraz ruchu turystycznego. Są one zgodne z systemem definicji zalecanych przez WTO. Dyrektywa ta zaleca krajom człon­kowskim mierzenie ruchu turystycznego i wydatków turystów krajowych i zagranicznych. Jest to jednak tylko zalecenie i ze względu na problemy metodologiczne i znaczne koszty żaden z krajów UE w pełni do tego zalecenia się nie stosuje. Szczegółowe zalecenia dotyczące metodologii i definicji zostały zawarte w załączniku do dyrektywy (wydanie polskie Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turys­tyki., GUS, 1998).