Są to wpływy i wydatki z tytułu:    przyjazdów odwiedzających z zagranicy i wyjazdów własnych mieszkańców za granicę,  eksportu i importu towarów, artykułów konsumpcyj­nych, sprzętu i urządzeń dla potrzeb turystyki,     usług komunikacyjnych świadczonych odwiedzającym z zagranicy i nabywanych przez własnych mieszkańców w związku z podróżami zagranicznymi,  inwestycji turystycznych za granicą,    inwestycji turystycznych zagranicznych w kraju,     zatrudniania własnych mieszkańców za granicą i cudzo­ziemców we własnym kraju w sektorze turystycznym,    promocji zagranicznej.Można więc stwierdzić, że współczesna sprawozdawczość dotycząca rozliczeń finansowych z zagranicą uniemożliwia określenie pełnych skutków wymiany turystycznej.