Jak można wnioskować z cytowanej wyżej publikacji Akademii Nauk ZSRR pt. Jakutia, powierzone mu zadanie Wołłosowicz wykonał z powodzeniem, jednakże pełne wy­niki jego prac wykonanych na tej wyprawie nie zostały do dzisiaj ogłoszone. Częściowe sprawozdanie o treści paleontologicznej, dotyczące wykopanego przez niego na wyspie Wielka Lachowska mamuta, odnosi się zapewne do tej wypra­wy . Ponadto w roczniku 1909 „Izwiestii” Akademii Nauk” (ser. VI, i III) ukazała się jego praca pt. Razkopki Sanga-jurachskogo mamonta w 1908 godu.Cytowany wyżej wybitny radziecki uczony i badacz polarny R. Samojłowicz w swojej pracy L’activite scien- tifiąue des revolutionnaires pólonais en Siberie wspomin­a również o ekspedycjach Wołłosowicza do Jakucji ok. 1912 r.