Bilans płatniczy jest syntetycznym zestawieniem wszystkich płatności dokonanych między krajo­wymi i zagranicznymi podmiotami, dotyczącymi określonego czasu, zazwyczaj jednego roku kalendarzowego. Z definicji tej wynika, że wpływ na kształtowanie się tego bilansu ma tylko turystyka międzynarodowa. Oprócz bilansu płatniczego spo­rządza się też bilans rozrachunkowy, dotyczący przychodów i rozchodów zagranicznych państwa na bazie transakcji zagranicznych. Ten bilans jest podstawą porównań międzynarodo­wych. Wpływ turystyki na bilans płatniczy kraju odzwierciedla tzw. bilans turystyczny.