Związana z procesem globalizacji gospodarki światowej penetracja wielkiego kapitału w sferze gospodarki turystycznej, tendencje tworzenia wielkich, ponadnarodowych przedsię­biorstw turystycznych (międzynarodowe sieci hotelowe, tour operatorzy, biura podróży), fuzje jednostek gospodarki turys­tycznej z partnerami spoza branży (bankami), powodują wyraźne tendencje koncentracji działalności i tworzenia mono­poli. Sposobem koncentracji działania w branży turystycznej są różnego typu fuzje finansowe jednostek działających w różnych ogniwach obsługi, tworzenie holdingów, to jest firm skupiających akcje różnych przedsiębiorstw turystycznych, a tym samym posiadających możliwość ich kontroli.