W hotelarstwie rolę instytucji samorządu gospodarczego spełniają organizacje społeczne, reprezentujące interesy branży wobec władz. Należy tutaj zaliczyć:Polskie Zrzeszenie Hoteli (do 1996 r. Zrzeszenie Pol­skich Hoteli Turystycznych) posiada 15 oddziałów tere­nowych i obejmuje swoją działalnością zakłady hotelar­skie, ośrodki szkoleniowe, bazę zakładową, ośrodki doradztwa rolniczego. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, m.in. miesięcznik „Hotelarz”, oraz szkole­niową w kraju i za granicą.  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych po­wstałe w 1926 r. dla rozwoju i prowadzenia taniej bazy turystycznej — schronisk młodzieżowych. PTSM posiada zarządy we wszystkich województwach.