Oczywi­ście, podobnie jak przy metodzie strumieni dóbr, tak i przy metodzie kosztowej niezbędne jest wydzielenie sfery bezpośre­dnio i pośrednio związanej ze świadczeniem dóbr i usług turystycznych. W tym przypadku linia podziału przebiegać będzie nie jak poprzednio poprzez wydatki, ale według typów przedsiębiorstw świadczących dobra i usługi, które potem są lub nie są zakupywane przez turystów, bądź też zakupywane w pewnych proporcjach, które staraliśmy się ustalić poprzez dobór odpowiedniego kłucza. Stąd też mierząc udział turystyki w dochodzie narodowym metodą kosztową, musimy wziąć pod uwagę podatki od cen czynników produkcji z przedsiębiorstw skupionych w następujących działach gospodarki narodowe.