Przyjmuje się, że liczba turystów jest zbliżona do liczby cudzoziemców rejestrowanych w bazie noclegowej. Wy­chodzi się z założenia, że część nocujących wykorzystuje w czasie podróży więcej niż jeden hotel, a jednocześnie część cudzoziemców nocuje u krewnych i znajomych (metoda stosowana m.in. przez kraje skandynawskie i Niemcy).Liczba turystów zagranicznych = (liczbie cudzoziem­ców nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej): (udział nocujących w bazie noclegowej w grupie turystów ankietowanych na granicy).