Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące gromadzenia informacji o gospodarce narodowej w systemie rachunków narodowych zawierają zalecenie prowadzenia badań udziału poszczególnych sektorów w gospodarce narodo­wej na poziomie działów Europejskiej Klasyfikacji Działalno­ści (Dział 55 Hotele i restauracje, w którym znajduje się grupa 551 Hotele, kempingi i inne komercyjne obiekty noclegowe, czy Dział 63 Działalność wspierająca i pomoc­nicza dla transportu, w którym znajduje się podklasa 6304 Agencje turystyczne, tour operatorzy, przewodnicy). Pod­stawowy zestaw informacji o systemie rachunków narodo­wych zawiera Rocznik Statystyczny GUS.