Kategoria: Wiedza o turystyce

NA SZCZEBLU TERENOWYM

Na szczeblu terenowym organami rządowej administracji ogólnej są wojewodowie —jako przedstawiciele rządu, stąd też do ich zadań w zakresie rozwoju turystyki należy: analiza i ocena realizacji zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki w województwie, współdziałanie w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji turystycznej na terenie województwa,   koordynacja działań jednostek sfery obsługi ruchu turystycznego w zakresie zadań o charakterze wojewódz­kim, w tym dotyczących promocji turystyki,   współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami i organizacjami turystycznymi. W Urzędach Wojewódzkich działają komórki odpowiedzialne za sprawy turystyki, najczęściej są one usytuowane w wydziałach związanych ze sprawami kultury, sportu, spraw społecznych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

POLSKA IZBA TURYSTYKI

Generalnie samorządy terytorialne postrzegane są jako dynamiczne instytucje odgrywające istotną rolę w rozwoju gospodarki turystycznej.Samorządy gospodarcze spełniają również rolę stowarzyszeń branżowych — tworzą je podmioty zrzeszone w izbach gospodarczych. W turystyce taką rolę spełniają: Polska Izba Turystyki i Regionalne Izby Turystyki. Polska Izba Turystyki powstała w 1990 r. jako ogólnopol­ska organizacja samorządu turystycznego. Reprezentuje interesy swoich członków — biur i agencji turystycznych. Posiada strukturę regionalną (13 oddziałów terenowych), należy do niej około 260 biur podróży z 1300 punktami sprzedaży i 80% udziałem w rynku.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

POT otrzymała mienie Polskiej Agencji Promocji Turystyki, majątek należący do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej działających za granicą (9 oddziałów i 2 filie) i akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki. Powstanie tej organizacji ma na celu dostosowanie struktury zarządzania turystyką w Polsce do krajów Unii Europejskiej, gdzie występują dwa typy organizacji  Narodowa Organizacja Turystyczna (NTO) i Narodowa Administracja Turystyczna (NTA). W Europie oprócz właści­wych ministerstw, departamentów w ministerstwach czy cen­tralnych urzędów istnieją agencje rządowe, których zadaniem jest działalność w zakresie promocji i rozwoju turystyki.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

KOMPETENCJE JEDNOSTEK

Kompetencje tych jednostek dotyczą:zagranicznej i krajowej promocji turystyki, którą realizują poprzez własne jednostki regionalne lub autonomiczne instytucje lokalne zajmujące się in­formacją turystyczną i promocją miejscowych pro­duktów,opracowywania strategii marketingowych w sferze turystyki dla różnych segmentów rynku POT działa na obszarze Polski oraz za granicą poprzez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej. Nadzór nad działal­nością POT sprawuje właściwy minister do spraw turystyki. Jest ona wyspecjalizowaną organizacją rządowo-samorządową, która ma przejąć zadania operacyjne ministerstwa odpowie­dzialnego za sprawy turystyki, pozostawiając rządowi zadania strategiczne, koordynacyjne i legislacyjne.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

GŁÓWNE ZADANIA POT

Do głównych zadań POT należy:  kształtowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,  organizacja i rozwój polskiego systemu informacji turys­tycznej w kraju i za granicą,  inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,    stwarzanie instytucjonalnych warunków współpracy or­ganów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców działających w sferze turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, a także stowarzyszeń działających w tej dziedzinie w zakresie ich działań na rzecz promocji polskiej turystyki w kraju i za granicą, w szczególności inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych or­ganizacji turystycznych.

 

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

INNE ZADANIA

Zarządzania Bankiem Wizerunków Polski i logo Polska określenie zasad korzystania ze zdjęć BWP i zasad oraz sposobów korzystania z logo Polska — znaku jakości w turystyce;  organizacji imprez i konkursów promocyjnych, Świato­wego Dnia Turystyki;  organizacji study tour, study press i imprez objazdowych;   pomocy w uzyskiwaniu środków Unii Europejskiej i re­alizacji inwestycji turystycznych;  organizacji szkoleń w zakresie rozwoju współpracy regionalnej, doskonalenia polskiego produktu turystycz­nego, rozwoju infrastruktury turystycznej, systemu infor­macji turystycznej;   tworzenia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej realizacji koncepcji jednolitego Systemu Informacji Turystycznej;współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz marketingowych na szczeblu regionalnym.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY

Na szczeblu terenowym istnieją również stowarzyszenia agroturystyczne lokalne i regionalne grupujące rolników świad­czących usługi turystyczne, które wspierają ich działalność między innymi przez wspólną promocję i szkolenia. W 1995 r. powołano Federację Turystyki „Gospodarstwo Gościnne”, której celem jest rozwój i promocja turystyki wiejskiej oraz stworzenie oferty wypoczynku na wsi. W warunkach zaostrzającej się konkurencji samorząd gospodarczy nie jest organem, który jest w stanie obronić interesy swoich członków, stąd pojawiają się obok Polskiej Izby Turystycznej i Regionalnych Izb Turystycznych liczne inicjatywy powoływania konsorcjów i stowarzyszeń biur prywatnych, których celem jest osiąganie lepszych efektów z działalności (poprzez wzajemną sprzedaż ofert), wspólna komputeryzacja, zespołowe szkolenia. Przykładem jest Kon­sorcjum Polskich Biur Podróży działające od 1991 r.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

W hotelarstwie rolę instytucji samorządu gospodarczego spełniają organizacje społeczne, reprezentujące interesy branży wobec władz. Należy tutaj zaliczyć:Polskie Zrzeszenie Hoteli (do 1996 r. Zrzeszenie Pol­skich Hoteli Turystycznych) posiada 15 oddziałów tere­nowych i obejmuje swoją działalnością zakłady hotelar­skie, ośrodki szkoleniowe, bazę zakładową, ośrodki doradztwa rolniczego. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, m.in. miesięcznik „Hotelarz”, oraz szkole­niową w kraju i za granicą.  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych po­wstałe w 1926 r. dla rozwoju i prowadzenia taniej bazy turystycznej — schronisk młodzieżowych. PTSM posiada zarządy we wszystkich województwach.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂