Kategoria: Wiedza o turystyce

W SEZONIE TURYSTYCZNYM

Jednostki osadnicze o jednym sezonie turystycznym.Najczęściej jest to sezon albo letni związany z wypoczynkiem wakacyjnym (ośrodki nadmorskie), albo zimowy (stacje nar­ciarskie).Częstym kryterium podziału ruchu turystycznego, który jest wykorzystywany w klasyfikacji osadnictwa turystycznego jest cel przyjazdu. Stosując to kryterium, można wyróżnić trzy grupy jednostek osadniczych.Turystyczne jednostki osadnicze o dominacji ruchu wypoczynkowego (miejscowości wypoczynkowe), które można dodatkowo podzielić na ośrodki wypoczynku pobytowego, wędrownego i turystyki kwalifikowanej. Turystyczne jednostki osadnicze o dominacji ruchu krajoznawczego (miejscowości krajoznawcze) związanego najczęściej z wycieczkami lub pielgrzymkami.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

DOMINACJA RUCHU KRAJOZNAWCZEGO

Turystyczne jednostki osadnicze o dominacji ruchu zwią­zanego z pobytem w uzdrowiskach i innych miejscowościach przyrodoleczniczych — miejscowościach uzdrowiskowych . Bardzo istotną cechą ruchu turystycznego pozwalającą na określenie rangi funkcjonalnej jednostek osad­niczych jest zasięg geograficzny przybywających turystów.Stosując to kryterium, wyróżnia się ośrodki osadnicze o lokal­nym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym zasięgu.Przedstawione klasyfikacje funkcjonalne jednostek osadni­czych oparte na cechach ruchu turystycznego pozwalają na określenie typów funkcjonalnych, które powstają jako kombina­cje poszczególnych klas.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

JAKO PRZYKŁAD

Jako przykład można tu podać typ funkcjonalny Krakowa jako osadniczej jednostki turystycznej. Jest to duży, międzynarodowy ośrodek krajoznawczy użytkowa­ny całorocznie. Badania prowadzone nad osadnictwem turysty­cznym doprowadziły do wykrycia istnienia cyklu życia miejsco­wości turystycznej (R.W. Butler, 1980). Cykl ten bardzo wyraźnie wskazuje, że w określonym czasie od powstania, a następnie dynamicznego rozwoju przychodzi okres stagnacji miejscowości turystycznej, której dalsze losy uzależnione są od czynników odmładzających, dających nowe impulsy dla dalsze­go działania, a w przypadku ich braku następuje upadek i przekształcenie miejscowości.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

SYSTEM ORGANIZACJI OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

System organizacji obsługi ruchu turystycznego tworzą:organizacje i stowarzyszenia turystyczne, które mogą mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy, między­narodowy lub światowy,jednostki organizacji rządowej i samorządowej,organizacje społeczne,podmioty gospodarcze — producenci usług turystycznych oraz jednostki pośredniczące w ich sprzedaży.Pierwsze organizacje i stowarzyszenia turystyczne po­wstały już w XIX w., a były to zrzeszenia turystów górskich w 1857 r. British Alpin Club w Anglii, a w roku 1873 Towarzystwo Tatrzańskie w Polsce. W roku 1906 powstała organizacja krajoznawcza — Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Ponadto tworzyły się stowarzyszenia różnych form turystyki kwalifikowanej: cyklistów, żeglarzy, wioślarzy itp.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE

Powstające organizacje miały charakter ogólnokrajowy, ale równolegle pojawiały się również lokalne organizacje turystyczne. Znaczenie ich systematycznie rosło, do czego przyczyniło się między innymi to, że zaczęły one tworzyć stowarzyszenia międzynarodowe. Najstarszą organizacją tu­rystyczną jest Międzynarodowa Liga Towarzystw Turys­tycznych powstała w 1898 r., która od 1919 r. działa pod nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyki (Al- liance Internationale de Tourisme AIT). Wiele stowarzyszeń międzynarodowych ma ściśle określony profil działania, jak np. powstała w 1904 r. w Paryżu Międzynarodowa Federacja Samochodowa lub w 1932 r. w Lucernie — Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

ŚWIATOWA ORGANIZACJA TURYSTYKI

Są one często również związane z grupą społeczną, zwłaszcza środowiskiem młodzieżowym lub studenckim, jak powstała w 1932 r. w Amsterdamie Międzynarodowa Federacja Schro­nisk Młodzieżowych, której celem jest rozwój turystyki w środowisku młodzieżowym. Międzynarodowe organizacje i zrzeszenia turystyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju turystyki. Wiele z nich posiada środki, instrumenty i mo­żliwości pozwalające na aktywne kształtowanie rynku tu­rystycznego.Jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji jest Światowa Organizacja Turystyki (WTO) powstała w 1925 r. jako Międzynarodowy Związek Oficjalnych Or­ganizacji Turystycznych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

OBECNA NAZWA

Obecną nazwę przyjęła w 1974 r. Celem działania tej organizacji jest popieranie i ułatwianie rozwoju turystyki na świecie, a także niesienie pomocy rządom państw członkowskich. Przedmiotem działania WTO jest prowadzenie działalności badawczej w zakresie analiz ekonomicznych, rynków turystycznych, statystyki między­narodowego ruchu turystycznego, ochrony środowiska itp. Ponadto w zakresie jej działania jest również szkolenie kadr turystycznych, organizacja międzynarodowych konfe­rencji, seminariów itp.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

WSZELKIE DZIAŁANIA

Wszelkie jednak działania podlegają zatwierdzeniom Rady Ministrów, Sejmu lub poszczególnych ministerstw. Depar­tament może określać cele i niezbędne do ich osiągnięcia   środki finansowe z budżetu państwa. Kompetencje Depar­tamentu ograniczone są do opracowywania przepisów, zarządzeń, rozporządzeń do ustalonych przez Sejm lub RadęMinistrów ustaw i aktów administracyjnych.Ze względu na fakt, że rozwój turystyki jest uzależniony od współdziałania innych gałęzi gospodarki, Departament Turysty­ki współpracuje m.in. z Ministerstwem Finansów, Kultury i Sztuki, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Morskiej itp. Dla tworzenia koncepcji strategii rozwoju turystyki na szczeblu terenowym Departament Turystyki współdziała z wojewodami oraz dyrektorami do spraw turystyki w urzędach i  wojewódzkich.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂