Kategoria: Polscy podróżnicy i odkrywcy

OSIĄGNIĘCIA BRZOZOWSKIEGO

Warto dodać, że w czasie tej wyprawy Brzozowski, według twierdzenia C. J. Edmondsa  i S. Przeworskie­go , dokonał w pobliżu miasteczka Batas odkrycia sta­rożytnej płaskorzeźby skalnej z epoki przedasyryjskiej, prawdopodobnie z XV lub XVI w. p.n.e. Tak więc pewien wkład Brzozowskiego zaznaczył się również i na polu archeologii. Obszerną relację o tym odkryciu opublikował S. Przeworski w cytowanej w przypisie 103 pracy. Z innych osiągnięć Brzozowskiego wypada jeszcze wspomnieć o opracowanym przez niego planie uregulo­wania Tygrysu oraz o projekcie usprawnienia żeglugi na Eufracie. W dziedzinie twórczości ściśle literackiej, do której na­leżą jego poezje, dramaty i tłumaczenia, często biorące za tło przeżycia na Bliskim Wschodzie, Brzozowski zostawił również opisy podróży, jak na przykład szkic Wzdłuż Eufratu, drukowany w „Wędrowcu” w 1885 r., oraz W Kurdystanie, drukowany pośmiertnie w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1907 r. Zostawił też prace o charakterze etnograficznym, jak Legendą ludową z krainy Druzów.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

POTOMKOWIE BRZOZOWSKIEGO

W roku 1883 Brzozowski, aby zapewnić dzieciom swoim urodzonym w Latakii możliwość wychowania w kulturze polskiej, wrócił do kraju i osiedlił się we Lwo­wie, gdzie zmarł w 1904 r. Dwaj jego synowie zajęli wybitne miejsce w literaturze polskiej. Starszy, Stanisław Korab Brzozowski (ur. w 1876 r.), współpracownik „Ży­cia” i „Chimery”, autor zbioru Nim serce ucichło, zmarł w Warszawie w 1901 r. śmiercią samobójczą, młodszy, Wincenty Korab Brzozowski (1877—1941), był poetą poi- sko-francuskim, przyjacielem J. Morśasa, zostawił po polsku między innymi zbiór Dusza mówiąca. Jedynie naj­młodszy syn Karola Brzozowskiego, Hubert (ur. w 1888 r.), podążył śladami ojca i osiadł na stałe na Bliskim Wscho­dzie. 

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

PODRÓŻNIK IGNACY ŻAGIELL

Spośród licznych podróżników polskich, którzy odwie­dzili Bliski Wschód w drugiej połowie XIX w. oraz na przełomie dwóch stuleci — XIX i XX — i zostawili jakąś spuściznę naukową lub literacką wymienić jeszcze wypada doktora Ignacego Żagiella (1821—91), autora głośnej i kon­trowersyjnej dziś książki Podróż historyczna po Abisynii, Adel, Szoa, Nubii, u źródeł Nilu, z opisaniem jego wodo­spadów oraz po krajach podrównikowych; do Mekki i Medyny, Syryi i Palestyny, Konstantynopolu i po Archi­pelagu (Wilno 1884). Nieco obszerniejsza o nim wzmianka znajdzie się w rozdziale o Afryce, w tym miejscu warto jedynie wspo­mnieć, że w czasie swych licznych peregrynacji podróżo­wał również po obecnych obszarach Syrii, Libanu i Iraku, gdzie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku odwiedził między innymi Bejrut, góry Liban, dolinę Bekaa, Baalbek, Aleppo (Haleb), Palmirę, Bagdad i Basrę. Opisowi tych krain poświęcił Żagiell cały rozdział w wymienionej 170 książce. 

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

SYRIA I LIBAN

W roku 1862 zwiedzał obecne obszary Syrii i Libanu, również po poprzednim pobycie w Egipcie, Karol Bernard Załuski (1834—8 IV 1919), orientalista i poeta, dyplomata w służbie austriacko-węgierskiej. W tym samym roku był też na Synaju. Załuski był wybitnym znawcą języków wschodnich, a zwłaszcza perskiego i arabskiego. Znajo­mość tę miał okazję pogłębiać w czasie wieloletniej służby dyplomatycznej w Turcji, Egipcie, Persji, Chinach, Japo­nii i Syjamie przypadającej na łata 1872—99. Dokonywał przekładów z języków europejskich na perski i arabski i odwrotnie. W polskich czasopismach naukowych za­mieszczał rozprawy lingwistyczne o tych językach, jak na przykład O perskim języku i piśmiennictwie („Przegląd Polski”, t. XII, 1882, s. 321—347, w oddzielnej odbitce w Krakowie w 1883 r. w objętości 75 s.) i O języku kop- tyjskim („Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. X, Kraków 1869). Ogłosił też po francusku kilka wierszy na tematy libańskie i syryjskie, jak na przykład Sur les ruines de Tyr lub Ehden, poświęcony cedrom libańskim. Był ponadto współpracownikiem „Bulletin de la Socićtć Khediviale de Gśographie” w Kairze i „Revue d’Egypte”.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

ZWIEDZONE W MŁODOŚCI

Zwiedziwszy w młodości Włochy i Półwysep Bałkań­ski — w tym Stambuł — przybył w 1870 r. do Smyrny (Izmir), skąd przez południową Turcję, Syrię i Irak dotarł do Bagdadu. Był też w Kurdystanie. Po drodze spotykał wielu Polaków albo trafiał na ślady ich działalności. Doro­bek ich w tym zakątku świata ocenia przy tym niezwykle pochlebnie: „Od Bosforu do Perskiej Zatoki, wszerz i wzdłuż, pełno pamiątek i wspomnień ich światłej lub dobroczynnej działalności wszelkiego rodzaju — jako inży­nierów, lekarzy, instruktorów itd…” pisze między innymi w swej pracy Wschód Muzułmański, opublikowanej w „Ateneum” (rocz. 1876, t. IV, z. 10, s. 178—198).Zwiedziwszy ruiny Babilonu i Niniwy A. Jabłonowski poprzez Palmirę, Damaszek i Bejrut wrócił do Anatolii, a stąd do Europy.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

CAŁA SERIA ARTYKUŁÓW PODRÓŻNICZYCH

Oprócz wspomnianej wyżej pracy A. Jabłonowski umieścił całą serię artykułów podróżniczych w „Tygod­niku Ilustrowanym” pt. Ustęp z pamiętnika podróży po muzułmańskim Wschodzie odbytej w 1870 r. (rocz. 1872, nr 252—260; rocz. 1874, nr 330—339). Nie były to zresztą jedyne publikacje A. Jabłonowskiego poświęcone relacjom z podróży. Ponadto przywiózł z nich do kraju zbiory flo- rystyczne i archeologiczne. Tom VI jego Pism, wydany w Warszawie w 1912 r., poświęcony całkowicie proble­matyce orientalnej, zatytułowany jest podobnie jak cyto­wany wyżej artykuł w „Ateneum” — Wschód Muzuł­mański. Pod koniec XIX w. podróże polskie na Bliski Wschód, a w konsekwencji i literatura podróżnicza o tych krajach stają się coraz liczniejsze, w znacznej części jednak są to podróże zamożnych globtroterów i turystów i relacje ich niewiele wnoszą nowego do nauki. Z tych względów trud­no w tym miejscu wyliczać szczegółowo tę dosyć pokaźną literaturę.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

TRWALE ZAPISANE NAZWISKA

Warto jednak wymienić jeszcze kilka przynajmniej nazwisk, które z tych lub innych względów zapisały się trwale w historii nauki i literatury polskiej. I tak w 1858 r., po zwiedzeniu Egiptu, podróżował po Syrii, Palestynie i Libanie Stanisław Tarnowski (7 XI 1831— —31 XII 1917), późniejszy prezes Akademii Umiejętności, w latach 1871—72 wędrował tymi samymi mniej więcej drogami Józef Kościelski (9 XI 1845—22 VII 1911), znany pisarz, poeta, działacz polityczny i kulturalny w Wielkim Księstwie Poznańskim, poseł do parlamentu pruskiego. Zostawił on szereg publikacji o tematyce wschodniej, dru­kowanych między innymi w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu” (rocz. 1876, t. IX), w „Ty­godniku Ilustrowanym” i w „Sobótce”.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

LISTY Z PODRÓŻY

Kilka lat potem odwiedził różne porty Lewantu znako­mity żeglarz, alpinista i literat, późniejszy generał Mariusz Zaruski (31 I 1867—1943), po nim z kolei, z bardziej zna­nych osobistości, przebywał w 1903 r. w Palestynie i Li­banie znakomity publicysta i literat, redaktor „Myśli Niepodległej” Andrzej Niemojewski (24 1 1864—3 XI 1921). Zostawił on piękny opis Libanu, starożytnej Fenicji, ogło­szony jednak dopiero po trzydziestu latach w „Wiado­mościach Literackich” w numerze 437 ogólnego zbioru z 15 maja 1932 r. pt. U kolebki wiar i kulturlisty z podróży.Nieco dłużej wypada zatrzymać się na podróżach ar- 174 cheologa Karola Lanckorońskiego (4 XI 1948—15 VII 1933),gdyż zorganizował on dwie wyprawy archeologiczne do Turcji, z których zwłaszcza druga przyniosła osiągnięcia naukowe o rozgłosie międzynarodowym. Pierwsza z nich, odbyta w 1883 r. w towarzystwie wybitnego etnologa nie­mieckiego F. Luschana do starożytnej Cylicji, była właści­wie rekonesansem wstępnym do następnej, zorganizo­wanej na większą skalę w 1884 r. i mającej na celu zba­danie starożytnych krain Pamfilii i Pizydii.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂