Kategoria: Polscy podróżnicy i odkrywcy

WYBITNY ZNAWCA ANJÓW

Wybitnym znawcą Ajnów i ich kultury stał się zesłany w 1886 r. na Sachalin na 15 lat Bronisław Piłsudski (21 IX 1866—17 V 1918), głośny później etnograf. W ciągu wielu lat pobytu na Sachalinie podjął on również, podobnie jak niektórzy ze wspomnianych wyżej zesłańców, gruntowne i wszechstronne studia etnogra­ficzne nad ludem autochtonicznym tej wyspy. Poznał dobrze języki miejscowe — gilacki, oroczoński, oraz obydwie gwary Ajnów — północną i południową. Zbierał materiały do słowników tych języków oraz teksty bajek i pieśni. Prowadził też obserwatorium meteorologiczne, gromadził zbiory przyrodnicze, założył bibliotekę.W roku 1899, dzięki wstawiennictwu Rosyjskiego To­warzystwa Geograficznego, został mianowany kustoszem muzeum we Władywostoku. Tutaj kontynuował swoje studia, jeszcze w szerszym zakresie, gdyż oprócz Ajnów badał ponadto Gilaków żyjących nad ujściem Amuru i Goldów nad dolnym biegiem Sungari (Sung-ciang).

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

Z INICJATYWY AKADEMII NAUK

W latach 1903—05, z inicjatywy Akademii Nauk w Pe­tersburgu i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, udał się ponownie na Sachalin, by kontynuować studia nad Ajnami i nad Gilakami, mieszkającymi częściowo na północy Sachalinu. W związku z tą wyprawą przebywał również kilka miesięcy w Japonii, na Hokkaido, wśród tamtejszych Ajnów. Te ostatnie studia umożliwiła mu między innymi pomoc prof. W. Kotwiczą, wówczas członka Rosyjskiego Komitetu Badań Azji Środkowej i Wschod­niej.Piłsudski zostawił bogaty dorobek naukowy, publiko­wany jednak głównie w językach obcych. Jego prace, obejmujące bardzo szeroką i podstawową dla badanego przezeń regionu geograficznego tematykę, ukazały się między innymi w wydaniu rosyjskim encyklopedii Brock- hausa (artykuł o Ajnach), w czasopismach „Anthropos”, „Globus”, „Revue d’Ethnographie et de Sociologie”, „Bul- letin et Memoires de la Sociśte d’Anthropo!ogie”, „Folk- -Lore” i „American Folklore Journal”. Za te prace otrzy­mał medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Zostały też one wysoko ocenione w wydawnictwie Aka­demii Nauk ZSRR Tichij Okiean, wydanym w Leningra­dzie w 1926 r. (na s. 162 w rozdz. Russkije naucznyje 164 issliedowatieli).

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

NAJMŁODSZY Z WYMIENIONEJ GRUPY

Pomimo cytowanych wyżej ocen i osiągnięć, pod ko­niec życia wystąpiły u badacza objawy silnej depresji, zapewne pod wpływem nieuleczalnej choroby. Znalazłszy się w czasie pierwszej wojny światowej w Paryżu zakoń­czył życie samobójstwem, rzucając się z mostu do Sekwany. Najmłodszy z wymienionej ostatnio grupy badaczy, geolog Konstanty Wołłosowicz (1869—25 IX 1919) prowa­dził również na Syberii na przełomie XIX i XX w. bada­nia geologiczne, paleontologiczne, geograficzne i archeolo­giczne. Były to zresztą badania tak wszechstronne, że nawet powyższe wyliczenie dziedzin nauki, w których się wypowiadał, nie określa jeszcze w pełni charakteru jego działalności. Przeprowadzał bowiem jednocześnie obser­wacje meteorologiczne, dokonywał zdjęć topograficznych marszruty, a nawet wniósł pewien wkład do zagospoda­rowania Syberii oraz do zbadania możliwości żeglugowych na Morzu Arktycznym wzdłuż tzw. Przejścia Północ­no-Wschodniego.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

ROSYJSKA WYPRAWA POLARNA

Wiadomo o trzech co najmniej ekspedycjach Wołłosowicza do północnej Jakucji i na wyspy na Morzu Arktycznym. Pierwszą była tzw. rosyjska wyprawa po­larna, która wyruszyła 10 VII 1900 r. z Kronsztadu na statku „Zaria” pod kierownictwem Edwarda Tolla. Wołło- sowicz wziął w niej udział w charakterze geologa. Jednym z głównych celów wyprawy miało być odna­lezienie legendarnej Ziemi Sannikowa na północ od Wysp Nowosyberyjskich. Po przezimowaniu z 1900 na 1901 r. na półwyspie Tajmyr, wyprawa przybyła na wiosnę 1901r. na Wyspy Nowosyberyjskie, gdzie Wołłosowicz rozpoczął badania geologiczne, Toll zaś bezowocne poszu­kiwania Ziemi Sannikowa. Na tych też wyspach wyprawa ponownie przezimowała z 1901 na 1902 r.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

KONTYNUACJA BADAŃ GEOLOGICZNYCH

Wołłosowicz, który nie towarzyszył Tollowi na Wyspę Bennetta, wrócił z wyprawy szczęśliwie i zdał z niej sprawozdanie w dwóch publikacjach ogłoszonych przez Akademię Nauk i Rosyjskie Towarzystwo Mineralo­giczne W roku 1908 Akademia Nauk zleciła Wołłosowiczowi kontynuowanie badań geologicznych Czerskiego i Tolla na dalekiej północy Jakucji oraz na wyspach sąsiednich. W toku tej wyprawy Wołłosowicz przeprowadzał też po­szukiwania paleontologiczne, w wyniku których odkrył między innymi szczątki mamuta koło rzeki Sanga-Jurach. Przeszedł też Góry Charaułachskie koło ujścia Leny, w których odkrył kilka lodowców. W tym samym roku Wołłosowicz przeprowadzał badania na wyspach Lachowskich, Faddiejewskiej i Nowej Syberii.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

WNIOSKI Z PUBLIKACJI

Jak można wnioskować z cytowanej wyżej publikacji Akademii Nauk ZSRR pt. Jakutia, powierzone mu zadanie Wołłosowicz wykonał z powodzeniem, jednakże pełne wy­niki jego prac wykonanych na tej wyprawie nie zostały do dzisiaj ogłoszone. Częściowe sprawozdanie o treści paleontologicznej, dotyczące wykopanego przez niego na wyspie Wielka Lachowska mamuta, odnosi się zapewne do tej wypra­wy . Ponadto w roczniku 1909 „Izwiestii” Akademii Nauk” (ser. VI, i III) ukazała się jego praca pt. Razkopki Sanga-jurachskogo mamonta w 1908 godu.Cytowany wyżej wybitny radziecki uczony i badacz polarny R. Samojłowicz w swojej pracy L’activite scien- tifiąue des revolutionnaires pólonais en Siberie wspomin­a również o ekspedycjach Wołłosowicza do Jakucji ok. 1912 r.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

CEL PODRÓŻY POLAKÓW

Z natury rzeczy najwięcej Polaków podróżowało po rozległych wtedy obszarach przychylnego Polakom im­perium osmańskiego. W wymienionym wyżej okresie najwybitniejszą spo­śród Polaków rolę w tureckim życiu naukowym i gospo­darczym odegrał zapewne wychowanek Instytutu Gospo­darstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie Karol Brzozowski (Kara Andżi; 28 IX 1821—5 XI 1904), uczestnik walk wolnościowych 1848 r. i późniejszych, znany pisarz, poeta, dramaturg, o nader szerokich zainteresowaniach intelektualnych i o niezmiernie urozmaiconym życiorysie. Działalność jego zresztą była tak różnorodna, zarówno na polu literackim, jak i naukowym oraz gospodarczym, że trudno zakwalifikować go ściśle do którejkolwiek z grup zawodowych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂

WYPRAWA DO KURDYSTANU

W roku 1869 wyruszył na wyprawę do na pół niepod­ległego wówczas Kurdystanu, w czasie której badał góry Zagros, dzielące Wyżynę Irańską od nizin Mezopotamii. Zwiedziwszy szczegółowo obszar leżący pomiędzy As-Sulajmaniją na południu a Al-Amadiją na północo-zachodzie, Brzozowski dokonał wielu wejść na szczyty mijanych po drodze pasm górskich, w tym między innymi na szczyt Pir Omar Gudrun. Dał również opis geograficzny przeby­tego terenu i sporządził jego mapę. Sprawozdanie fran­cuskie z tej wyprawy pt. Itineraire de Suleimanieh & Amadieh, do którego załączona była wspomniana wyżej mapa, ukazało się dopiero w 1892 r. w paryskim „Bulletin de la Societś de Gśographie” (ser. VII, t. XIII, 1892). Prace te zostały wysoko ocenione, między innymi przez znanego geografa niemieckiego W. Siewersa.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂